• 26 Ιουνίου, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 28/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ» (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ )» CPV: 38434500-1, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης πρόσφορα μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 546.074,20€ συμπερ. φπα, για δυο (2) έτη, για τις ανάγκες του ΓΝ Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 28/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ» (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ )» CPV: 38434500-1, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης πρόσφορα μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 546.074,20€ συμπερ. φπα, για δυο (2) έτη, για τις ανάγκες του ΓΝ Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 28/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ» (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ )» CPV: 38434500-1, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης πρόσφορα μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 546.074,20€ συμπερ. φπα, για δυο (2) έτη, για τις ανάγκες του ΓΝ Άρτας. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο