ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 22/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων με δυνατότητα παράτασης (προαίρεση), για την προμήθεια: «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ» – ( CPV 33771000-5), για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΆΡΤΑΣ συνολικού προϋπολογισμού: 40.543,04€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 81.086,08€ συμπερ. Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 22/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων με δυνατότητα παράτασης (προαίρεση), για την προμήθεια: «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ» – ( CPV 33771000-5), για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΆΡΤΑΣ συνολικού προϋπολογισμού: 40.543,04€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 81.086,08€ συμπερ. Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 22/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων με δυνατότητα παράτασης (προαίρεση), για την προμήθεια: «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ» – ( CPV 33771000-5), για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΆΡΤΑΣ συνολικού προϋπολογισμού: 40.543,04€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 81.086,08€ συμπερ. Φ.Π.Α. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο