• 3 Μαΐου, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.  Δ.Σ. 17/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ» CPV 33731110-7»για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 42.126,40€ συμπερ. ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.  Δ.Σ. 17/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ» CPV 33731110-7»για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 42.126,40€ συμπερ. ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.  Δ.Σ. 17/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ» CPV 33731110-7»για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 42.126,40€ συμπερ. ΦΠΑ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο