Διοικητική Υπηρεσία

Η Διοικητική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο Υποδιευθύνσεις:

 • Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού

και 

 • Υποδιεύθυνση Τεχνικού
Υποδιεύθυνση Τεχνικού 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικού αποτελείται από τα τμήματα:

 • Τεχνικού

και 

 • Βιοιατρικής  Τεχνολογίας
Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού

Η Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού περιλαμβάνει τα πιο κάτω Τμήματα και αυτοτελή Γραφεία:

 • Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Γραμματείας
 • Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων
 • Κίνησης Ασθενών
 • Οικονομικού
 • Επιστασίας (Αυτοτελές Γραφείο)
 • Ιματισμού (Αυτοτελές Γραφείο)
Μετάβαση στο περιεχόμενο