ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής

Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων

Η Έναρξη των μαθημάτων  του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2023 Β για τα Α΄ και Γ΄ εξάμηνα σπουδών,  θα πραγματοποιηθεί στις 02/10/2023.
Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι όπως προσέλθουν  στις 09:00 π.μ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΡΩΣΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Αιτήσεις για το Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 2023 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αιτήσεις για το Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 2023

Από το Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας ανακοινώνεται ότι:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζόμενων για εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο σπουδών θα υποβληθούν από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν. Την ίδια χρονική περίοδο οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.

Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ. με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες υποβάλλοντας σχετική αίτηση από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.

Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ. δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Δ.Ι.Ε.Κ.. που επιθυμεί να φοιτήσει:

α)για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους,

β)για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Την ίδια χρονική περίοδο δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις για αλλαγή ειδικότητας καταρτιζόμενων που φοιτούν στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης.

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά εγγραφής προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ.2,3 & 5 του νόμου 4763/2020 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης» (ΦΕΚ 5837/15-12-2021).

Στο  Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν.. ΑΡΤΑΣ κατά το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 θα λειτουργήσει η ειδικότητα “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” για το Α΄ και Γ΄ εξάμηνο.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Κ5/59260/2023 (ΦΕΚ 3589/Β/30-05-2023) Απόφαση, οι συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023, μπορούν να επιλέξουν στο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο την ειδικότητα ‘’Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας’’ της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ.Ελλάδας (25 θέσεις). Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως την 10η Σεπτεμβρίου 2023, ενώ οι λεπτομέρειες εγγραφής θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ.

 • Δίνεται βεβαίωση για αναβολή στράτευσης.
 • Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ είναι πρωινή, και παρέχεται δωρεάν.
 • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση.
 • Δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όταν απαιτείται

Στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν:

Τον Σεπτέμβριο, καθημερινά από 1/9/2023 έως 15/9/2023 και ώρα 8:00 με 13.30.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ :

 1. Αίτηση (χορηγείται από το ΔΙΕΚ)
 2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, εξατάξιου γυμνασίου, ΤΕΛ και ΤΕΕ Β Κύκλου(πρωτότυπος θα βγει φωτοτυπία στο ΔΙΕΚ και θα επιστραφεί)
 3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης : α) προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ β) Τέκνο πολύτεκνης η τρίτεκνης οικογένειας όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου γ) Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.
 6. Σε περίπτωση αλλοδαπών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής, εντός Ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενών αντί αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται Διαβατήριο ή ταυτότητα ομογενών & άδεια παραμονής . Αν δεν έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικό σχολείο χρειάζεται πρωτότυπος τίτλος σπουδών και μετάφραση αυτού καθώς και ισοτιμία που θα εκδοθούν από δημόσια υπηρεσία.
 7. Για καταρτιζόμενους χωρών Ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση Ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο επίπεδο Β1 όπως προβλέπεται στο Ν. 4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-2020 άρθρο 25 παρ. 3.

Σε περίπτωση προϋπηρεσίας Βεβαίωση Ε.Φ.Κ.Α. που θα αναγράφονται η συγκεκριμένη ειδικότητα κι ο χρόνος άσκησης και τα ημερομίσθια ή βεβαίωση δημόσιας Υπηρεσίας ή βεβαίωση ΔΟΥ που θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης κι η ειδικότητα.

Ανακοίνωση-Εγγραφές-ΔΙΕΚ-2023

Για όσους επιθυμούν ΝΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΥΝ η κατάθεση αιτήσεων και υποβολή  δικαιολογητικών ανά περίπτωση, θα γίνεται από 01/07/2023 έως 10/07/2023 και ώρες: 8.00πμ –13.00μμ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2681028344 & 6974337709,  e-mail: diek.artas@gmail.com

Συνημμένα αρχεία

ΔΙΕΚ Γενικού Νοσοκομείου Άρτας – Αιτήσεις καταρτιζομένων 2021 – 2022 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΕΚ Γενικού Νοσοκομείου Άρτας – Αιτήσεις καταρτιζομένων 2021 – 2022

Για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 η κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων καταρτιζόμενων, θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους στο Δ.Ι.Ε.Κ. όπου επιθυμούν να φοιτήσουν μετά και τη σχετική προκήρυξη του Υπουργού Υγείας, όπως ορίζουν οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 της αριθ.Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2049/Τ.Β).

Δικαίωμα εγγραφής στα ΔΙΕΚ (επίπεδο 5) σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-20 έχουν οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή των Γ.Ε.Λ . και ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επιπέδου 4).
Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων στο Γ’ εξάμηνο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Απόφοιτοι ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΤΕΛ & απόφοιτοι ΙΕΚ) .

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά εγγραφής προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ.5 & 6 της αριθ. 5954/2014 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης» (ΦΕΚ 1807 Β΄) & το Ν. 4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-2020.

Στο Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν.. ΑΡΤΑΣ θα λειτουργήσει το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 η ειδικότητα “Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας”
• Δίνεται βεβαίωση για αναβολή στράτευσης.
• Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ είναι πρωινή, και παρέχεται δωρεάν.
• Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση.
• Δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όταν απαιτείται

 

Στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν:
Το Σεπτέμβριο, καθημερινά από 1/9/2021 έως 10/9/2021 και ώρα 8:00 με 13.30.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ :
1. Αίτηση (χορηγείται από το ΔΙΕΚ)
2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, εξατάξιου γυμνασίου, ΤΕΛ και ΤΕΕ Β Κύκλου(πρωτότυπος θα βγει φωτοτυπία στο ΔΙΕΚ και θα επιστραφεί)
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης :α) προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ β) Τέκνο πολύτεκνης η τρίτεκνης οικογένειας όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου γ) Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.
6. Σε περίπτωση αλλοδαπών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής, εντός Ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενών αντί αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται Διαβατήριο ή ταυτότητα ομογενών & άδεια παραμονής . Αν δεν έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικό σχολείο χρειάζεται πρωτότυπος τίτλος σπουδών και μετάφραση αυτού καθώς και ισοτιμία που θα εκδοθούν από δημόσια υπηρεσία.
7. Για καταρτιζόμενους χωρών Ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση Ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο επίπεδο Β1 όπως προβλέπεται στο Ν. 4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-2020 άρθρο 25 παρ. 3.

Σε περίπτωση προϋπηρεσίας Βεβαίωση Ε.Φ.Κ.Α. που θα αναγράφονται η συγκεκριμένη ειδικότητα κι ο χρόνος άσκησης και τα ημερομίσθια ή βεβαίωση δημόσιας Υπηρεσίας ή βεβαίωση ΔΟΥ που θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης κι η ειδικότητα.

Για όσους επιθυμούν ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΓΟΥΝ ΣΤΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ σπουδών (απόφοιτοι ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, αντίστοιχης ειδικότητας) να καταθέσουν αιτήσεις και δικαιολογητικά ανά περίπτωση, την ίδια χρονική περίοδο και ώρες: 8.00 πμ –13.00 μμ.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2681028344 & 6974399994,
e-mail: diek.artas@gmail.com

deltio-typou-diek-d279

Συνημμένα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο