ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ.Σ./165/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤ. ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ.Σ./165/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤ. ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ.Σ./165/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤ. ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο