ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔ. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) ΔΣ75/2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔ. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) ΔΣ75/2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔ. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) ΔΣ75/2012 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ./ 75 /2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 2012

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο