• 23 Φεβρουαρίου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 18/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΪΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ Η/Υ» (CPV: 48761000-0) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 18/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΪΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ Η/Υ» (CPV: 48761000-0) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 18/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΪΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ Η/Υ» (CPV: 48761000-0) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο