• 23 Φεβρουαρίου, 2021

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ – Β’ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ – Β’ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ – Β’ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Read Previous
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 18/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΪΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ Η/Υ» (CPV: 48761000-0) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
Read Next
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 20/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για προμήθεια «ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV 33141615-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.297,64€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι : Συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 22.595,28 € συμπ/νου ΦΠΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο