• 15 Σεπτεμβρίου, 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» (CPV 30197630-1) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» (CPV 30197630-1) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» (CPV 30197630-1) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο