• 5 Ιουλίου, 2013

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Η συνολική λειτουργία της ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. 

Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της κλινικής σε όλα τα επίπεδα. 

Το Σύστημα Ποιότητας έχει δομηθεί με κεντρικό άξονα τους νοσηλευόμενους της κλινικής, καθώς και τις ανάγκες και απαιτήσεις αυτών (εκφρασμένες ή και συναγόμενες). 

Ως εκ τούτου, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις του νοσηλευόμενου όσο και τις απαιτήσεις για την ίδια την παρεχόμενη υπηρεσία.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι :

 • Η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη κάλυψη των απαιτήσεων και αναγκών του νοσηλευόμενου, καθώς και η δημιουργία σ’ αυτόν αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς σε όλες τις φάσεις της φροντίδας που του παρέχεται (κατά την υποδοχή του στη κλινική και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας).
 • Η τήρηση των αρχών που προδιαγράφονται από το εθνικό Σύστημα Υγείας.
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών ενεργειών για την παροχή της υπηρεσίας με σκοπό την διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της εργασίας του σύμφωνα με τις αρχές και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση.
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητάς του.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως :

 • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από το συμβούλιο ποιότητας (στο πλαίσιο του οποίου διενεργούνται και οι ανασκοπήσεις του συστήματος ποιότητας), εσωτερικές επιθεωρήσεις, διαχείριση παραπόνων κτλ.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του νοσηλευόμενου.
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών), για την αποτελεσματική λειτουργία της κλινικής.
 • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
 • Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή / και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής των προβλημάτων.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος. 

Ως Υπεύθυνος Ποιότητας και εκπρόσωπος της Διοίκησης σε θέματα ποιότητας ορίζεται ο κος Μιχάλης Αθανάσιοςυποστηριζόμενος από τις κ. Γκιόκα Ελένη και Ματέρη Ευτυχία. Η ομάδα έχει ως βασικό καθήκον, την εποπτεία της λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας που εφαρμόζεται από τη κλινική.

Μετάβαση στο περιεχόμενο