• 30 Νοεμβρίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)» (CPV 79212100-4), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας , για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης (προαίρεσης) Συνολικού προϋπολογισμού: 3.224,00 €συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)» (CPV 79212100-4), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας , για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης (προαίρεσης) Συνολικού προϋπολογισμού: 3.224,00 €συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)» (CPV 79212100-4), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας , για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης (προαίρεσης) Συνολικού προϋπολογισμού: 3.224,00 €συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο