• 5 Μαρτίου, 2019

Παρακαταθήκη Οστεοσύνθεσης

Παρακαταθήκη Οστεοσύνθεσης

Παρακαταθήκη Οστεοσύνθεσης 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από Διατάκτες»
2. Τις διατάξεις του N.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
3. Τις διατάξεις του N.3329/05
4. Το Ν. 4497/17, άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Tην πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες της Διαχείρισης του
Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για λεπτομέρειες δέιτε το συννημένο αρχείο

Prosklisi_539.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο