Νομοθεσία – Κανονισμοί

Ορισμοί του άρθρου 2 του Ε.Κ 852-2004 & των άρθρων 2 & 3 του Ε.Κ 178-2002
Ορισμοί του άρθρου 2 του Ε.Κ 852-2004 & των άρθρων 2 & 3 του Ε.Κ 178-2002 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ορισμοί του άρθρου 2 του Ε.Κ 852-2004 & των άρθρων 2 & 3 του Ε.Κ 178-2002

Ο Ν.4075-2012 άρθρο 58τροπ. παρ. 2 του άρθ.43 του ν4025
Ο Ν.4075-2012 άρθρο 58τροπ. παρ. 2 του άρθ.43 του ν4025 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ο Ν.4075-2012 άρθρο 58τροπ. παρ. 2 του άρθ.43 του ν4025

Ανασυγκρότηση του εθνικού συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης
Ανασυγκρότηση του εθνικού συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

434025~1

3918-2011Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
3918-2011Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

3918-2011Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας

Ο Α.Ν 2520-40 περί υγειονομικών διατάξεων
Ο Α.Ν 2520-40 περί υγειονομικών διατάξεων 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ο Α.Ν 2520-40 περί υγειονομικών διατάξεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ορθήπρακτικήπαραγωγή ς υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 776/2006
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 776/2006 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 776/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του παραρτήματος VΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 776/2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 575/2006
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 575/2006 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 575/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον αριθμό και τα ονόματα των μόνιμων επιστημονικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 575/2006

ΕΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005
ΕΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (EE L 338 της 22.12.2005, σ. 1) ΕΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005

Μετάβαση στο περιεχόμενο