• 26 Νοεμβρίου, 2021

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 26-11-2021

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 26-11-2021

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 26-11-2021 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Read Previous
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 89/2021 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ» (ΦΙΛΤΡΩΝ) (CPV:33181200-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 51.934,70€ συμπ. ΦΠΑ για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
Read Next
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 90/2021 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» , (CPV: 90524200-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 65.503,05€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 131.006,10€ συμπερ. Φ.Π.Α.
Μετάβαση στο περιεχόμενο