Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 17-06-2022

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 17-06-2022

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 17-06-2022 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Read Previous
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 36/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ) (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» (CPV:33696500-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 16.827,20€ συμπερ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 33.654,40€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Read Next
Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για προμήθεια «ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED» (CPV: 31531000-7) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας και του Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Ενηλίκων-Ανηλίκων Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής,. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.500,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.
Μετάβαση στο περιεχόμενο