• 11 Νοεμβρίου, 2022

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 11-11-2022

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 11-11-2022

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 11-11-2022 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Read Previous
Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) με δυνατότητα παράτασης (προαίρεσης) και τροποποίηση της διακήρυξης στα ανάλογα σημεία αναφοράς, για υπηρεσίες «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν. ΚΑΙ ΜΕΘ) » (CPV: 90920000-2) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας. Η συνολική δαπάνη για ένα (1) έτος ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α. με δυνατότητα παράτασης (προαίρεσης) ενός (1) έτους αντίστοιχου ποσού, για τα δύο (2) έτη το ποσό ανέρχεται στα 36.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Read Next
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 64/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων με δυνατότητα παράτασης (προαίρεση), για την προμήθεια: «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ – CPV 33771000-5», για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΆΡΤΑΣ συνολικού προϋπολογισμού: 51.095,44€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 102.190,88€ συμπερ. Φ.Π.Α.
Μετάβαση στο περιεχόμενο