Λειτουργία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

Λειτουργία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

Λειτουργία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα Λειτουργίας Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. Θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο όπου και θα ενημερώνεται με τυχόν αλλαγές.

Λειτουργία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

Read Previous
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 33/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με δυνατότητα παράτασης (προαίρεση), για την προμήθεια: «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) CPV 24111900-4», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 77.004,00€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των: 154.008,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.
Read Next
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με κλειστή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανανέωση του συμβολαίου συντήρησης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 7/2018 σύμβαση προμήθειας (του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου) για «Υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης, του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου model: SOMATOM SCOPE Power Configuration του οίκου SIEMENS, ( canry με S/N: 93033, System Kit με S/N: 93083) και του παρελκόμενου εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και ακτινολογικών λυχνιών) που βρίσκεται στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο» CPV : 50421000-2 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 39.680,00€ συμπ. ΦΠΑ. Α/Α Συστήματος : 163001.
Μετάβαση στο περιεχόμενο