• 2 Φεβρουαρίου, 2015

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ης ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ” (CPV 33140000-3)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ης ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ” (CPV 33140000-3)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ης ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ” (CPV 33140000-3) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                ΑΡΤΑ 2-2-2015                                                                                           
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                     Αριθμ. Πρωτ. :

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ                                                                            

Διεύθυνση:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

 

 

Τμήμα:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Δ/ΝΣΗ

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ

 

 

Τ.Κ.

47100 -ΑΡΤΑ

 

 

Τηλ.:

2681361128

 

 

Fax:

2681021414

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.:

Γραμμ. Νοσοκ.

               

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  2ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» ( CPV 33140000-3)

 

Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθμ. 6507/11-12-2013 απόσπασμα πρακτικού της  17ης/03.12.2013 (θέμα 3ο)   Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά  με την « Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»

  1.  την αριθμ. 421/12-1-2015 πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αναλώσιμα Οφθαλμολογικά Υλικά» του Νοσοκομείου μας.

 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλώσιμα Οφθαλμολογικά Υλικά» το Νοσοκομείο προβαίνει  στην παρούσα Πρόσκληση για 2η Δημόσια Διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

  1. Με την παρούσα πρόσκληση σε 2η   Φάση  Δημόσιας Διαβούλευσης , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές όπως τροποποιήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή , μετά τον έλεγχο των σχολίων- παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.
  2. Η διάρκεια της 2ης φάσης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις  (4) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gnartas.gr) ήτοι από την Δευτέρα 2-2-2015 ως και την Πέμπτη 5-2-2015.
  3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στην  ηλεκτρονική διεύθυνση : bokosg@gnartas.gr
  5. To Nοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας    όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
  6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

 

       Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

 

        ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Συνημμένα:

– Πίνακας Τροποποιημένων Τεχνικών Προδιαγραφών

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ης ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ” (CPV 33140000-3)

Μετάβαση στο περιεχόμενο