• 19 Μαΐου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ. 49.2021 ΣΥΝΟΠΤIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ. 49.2021 ΣΥΝΟΠΤIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ. 49.2021 ΣΥΝΟΠΤIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2021 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 49/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για Ανάδειξη αναδόχου για «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (CPV 79211000-6), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.576,00 € συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι :
Συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 43.152,00 € συμπ/νου ΦΠΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ. 49.2021 ΣΥΝΟΠΤIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2021 ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ ΤΕΥΔ

Μετάβαση στο περιεχόμενο