• 6 Αυγούστου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 73/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Μ.Ε.Θ » CPV 33195200-5 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.928,00€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 73/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Μ.Ε.Θ » CPV 33195200-5 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.928,00€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 73/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Μ.Ε.Θ » CPV 33195200-5 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.928,00€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο