ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 70/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», (CPV: 33141230-1)για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.247,372€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι : Συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 8.494,744€ συμπ/νου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 70/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», (CPV: 33141230-1)για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.247,372€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι : Συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 8.494,744€ συμπ/νου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 70/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», (CPV: 33141230-1)για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.247,372€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι : Συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 8.494,744€ συμπ/νου ΦΠΑ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Read Previous
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.68/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» CPV 30197630-1 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.842,68€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός έτους (1) και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι : Συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 25.685,36€ συμπ/νου ΦΠΑ.
Read Next
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 69/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ» ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΆΡΤΑΣ, ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ., ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, Δ.Ι.Ε.Κ. ΆΡΤΑΣ» «(CPV:90921000-9)» για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 2.478,76€ συμπερ. ΦΠΑ. και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι : Συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 4.957,52€ συμπ/νου ΦΠΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο