• 20 Οκτωβρίου, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 66/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΔΥΟ (2) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ CPV:33157400-9» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.800,00€ συμπ. ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 66/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΔΥΟ (2) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ CPV:33157400-9» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.800,00€ συμπ. ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 66/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΔΥΟ (2) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ CPV:33157400-9» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.800,00€ συμπ. ΦΠΑ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο