ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.63/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ» (CPV:32354100-0), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.63/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ» (CPV:32354100-0), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.63/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ» (CPV:32354100-0), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

 

doc icon[kc_creative_button style=”10″ title=”Κατεβάστε το αρχείο” icon_show=”__empty__” _id=”524101″ link=”https://gnartas.gov.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ-ΕΝΤΥΠΟ-ΤΕΥΔ.doc” css_custom=”{`kc-css`:{}}”]
pdf icon[kc_creative_button style=”10″ title=”Κατεβάστε το αρχείο” icon_show=”__empty__” _id=”524101″ link=”https://gnartas.gov.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-Αριθ.-Δ.Σ.632020-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-προμήθεια-ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦ….pdf” css_custom=”{`kc-css`:{}}”]
Μετάβαση στο περιεχόμενο