• 14 Ιουνίου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 61/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «HOLTER ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ 2) » (CPV: 33123210-3) για την κάλυψη των αναγκών της Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 61/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «HOLTER ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ 2) » (CPV: 33123210-3) για την κάλυψη των αναγκών της Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 61/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «HOLTER ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ 2) » (CPV: 33123210-3) για την κάλυψη των αναγκών της Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο