• 11 Ιουνίου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 60/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες Προστασίας από ακτινοβολία(Ακτινοπροστασία) (CPV : 90721600-3), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.439,99€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι :Συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 14.879,98 € συμπ/νου ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 60/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες Προστασίας από ακτινοβολία(Ακτινοπροστασία) (CPV : 90721600-3), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.439,99€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι :Συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 14.879,98 € συμπ/νου ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 60/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες Προστασίας από ακτινοβολία(Ακτινοπροστασία) (CPV : 90721600-3), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.439,99€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι :Συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 14.879,98 € συμπ/νου ΦΠΑ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο