• 26 Σεπτεμβρίου, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 58/2023. Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια: « Πλυντηρίου Πιάτων, δίσκων, μαχαιροπίρουνων» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 58/2023. Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια: « Πλυντηρίου Πιάτων, δίσκων, μαχαιροπίρουνων» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 58/2023. Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια: « Πλυντηρίου Πιάτων, δίσκων, μαχαιροπίρουνων» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00€ συμπ. ΦΠΑ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο