• 19 Αυγούστου, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 47/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) CPV 24111900-4», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 193.936,00€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος για τις ανάγκες του ΓΝ Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 47/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) CPV 24111900-4», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 193.936,00€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος για τις ανάγκες του ΓΝ Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 47/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) CPV 24111900-4», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 193.936,00€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος για τις ανάγκες του ΓΝ Άρτας. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο