• 12 Μαΐου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 46/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ – ΑΝΑΝΗΨΗ & Μ.Ε.Θ. » CPV:33170000-2 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.989,68€ συμπ/νου ΦΠΑ , για ένα(1) έτος.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 46/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ – ΑΝΑΝΗΨΗ & Μ.Ε.Θ. » CPV:33170000-2 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.989,68€ συμπ/νου ΦΠΑ , για ένα(1) έτος.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 46/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ – ΑΝΑΝΗΨΗ & Μ.Ε.Θ. » CPV:33170000-2 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.989,68€ συμπ/νου ΦΠΑ , για ένα(1) έτος. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο