• 18 Ιουλίου, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 35/2023 – Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την προμήθεια: «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» (CPV: 34113000-2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 35/2023 – Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την προμήθεια: «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» (CPV: 34113000-2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 35/2023 – Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την προμήθεια: «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» (CPV: 34113000-2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο