• 23 Ιουνίου, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 30/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΔΥΟ (2) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» CPV:33172000-6 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 99.200,00€ συμπ. ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 30/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΔΥΟ (2) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» CPV:33172000-6 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 99.200,00€ συμπ. ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 30/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΔΥΟ (2) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» CPV:33172000-6 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 99.200,00€ συμπ. ΦΠΑ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο