• 11 Μαΐου, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 23/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» CPV:33111000-1 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, βάση του προγράμματος interreg Greece –Italy, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00€ συμπ. ΦΠΑ, χρονική διάρκεια σύμβασης(εξήντα) 60 ημέρες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 23/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» CPV:33111000-1 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, βάση του προγράμματος interreg Greece –Italy, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00€ συμπ. ΦΠΑ, χρονική διάρκεια σύμβασης(εξήντα) 60 ημέρες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 23/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» CPV:33111000-1 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, βάση του προγράμματος interreg Greece –Italy, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00€ συμπ. ΦΠΑ, χρονική διάρκεια σύμβασης(εξήντα) 60 ημέρες 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο