ΔΙΑΚ. Αριθ. Δ.Σ. 7 /2020 ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. Για Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες «Προστασίας από ακτινοβολία (Ακτινοπροστασία)»(CPV

ΔΙΑΚ. Αριθ. Δ.Σ. 7 /2020 ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. Για Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες «Προστασίας από ακτινοβολία (Ακτινοπροστασία)»(CPV

ΔΙΑΚ. Αριθ. Δ.Σ. 7 /2020 ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. Για Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες «Προστασίας από ακτινοβολία (Ακτινοπροστασία)»(CPV 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚ.7-2020
ΤΕΥΔ

Συνημμένα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο