• 26 Οκτωβρίου, 2020

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου (CPV 24111900-4)

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου (CPV 24111900-4)

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου (CPV 24111900-4) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΝΟΙΚΤΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ την προμήθεια <<ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)>> (CPV 24111900-4), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.664,40€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι :Συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 117.328,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ. ΚΑΙ ΑΔΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο