2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΝΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ ΜΕ ΑΡΙΘ. Δ.Σ.28 ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΝΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ ΜΕ ΑΡΙΘ. Δ.Σ.28 ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΝΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ ΜΕ ΑΡΙΘ. Δ.Σ.28 ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο